PERSONVERNERKLÆRING

I vår virksomhet vil vi enten det gjelder forretningsjuridisk bistand eller bistand til privatpersoner, behandle opplysninger som gjelder personer. Som behandlingsansvarlig har vi ansvaret for at slike opplysninger håndteres i samsvar med personvernlovgivningen. Denne erklæringen redegjør for hvordan vi benytter og beskytter personopplysninger samt hvilke rettigheter den personopplysningene knytter seg til har.

1. Hvem vi behandler personopplysninger om

Vi vil i vår oppdragsutførelse elektronisk registrere:

Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter

Privatklienter

Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartner

Personer som er involvert i eller omtalt i de sakene vi håndterer


2. Hvordan vi behandler personopplysninger

Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke formål vi normalt behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi normalt behandler, samt vårt rettslige grunnlag for dette.


Når vi blir kontaktet av klient med anmodning om bistand kontrollerer vi om det foreligger forhold som forhindrer oss fra å ta oppdraget. En slik kontroll vil blant annet inneholde en sjekk opp mot våre eksisterende klienter. I den grad det dreier seg om privatklienter vil kontrollen kreve at vi har og benytter personopplysninger. Opplysningene det vil være snak om å benytte, begrenser seg normalt til navn og hva saken gjelder.


Kontrollen har sitt grunnlag i de krav til god advokatskikk som gjelder/GDPR artikkel 6 C og 6 F.


Vi vil foreta kundekontroll der det er nødvendig etter hvitvaskingsloven. Til dette bruker vi passinformasjon og adresse, og vi vil kunne gjøre oppslag i databaser. Hvitvasklingskontrollen har sitt grunnlag i GDPR artikkel 6 C.


Dersom vi påtar oss oppdraget, registreres kontaktinformasjon. Fo virksomhetsklienter registreres kontaktpersoners navn, telefonnummer og e-postadresse. Registreringen har grunnlag i GDPR artikkel 6 F. For privatklienter registrere klientens navn, telefonnummer, adresse og epostadresse, GDPR artikkel 6 B. 


Når vi, etter å ha påtatt oss et oppdrag, utfører dette, vil utførelsen normalt medføre at vi nedtegner informasjon om for eksempel ansatte i og eiere av klientens virksomhet eller motpartens virksomhet, vitner, motpartens advokater og andre personer som berøres av saken. Slike opplysninger kan fremkomme i dokumenter, korrespondanse, prosesskriv m.m. Grunnlaget vår for slik behandling er GDPR artikkel 6 F (for virksomhetsklienter) og 6 B (privatkunder).


I noen saker kan vi få tilgang til sensitive personopplysninger, for eksempel helseopplysninger i arbeidsrettslige saker eller opplysninger om lovovertredelser i saker om økonomisk kriminalitet. Vår behandling av slike opplysninger har grunnlag i GDPR artikkel 9 F, jfr. personopplysningsloven § 11.


I noen type saker vil den erfaring og kunnskap vi har opparbeidet oss være relevant å benytte i andre saker. For slike situasjoner kan det være utarbeidet maler. Personopplysninger vil her være anonymisert. Denne type behandling av personopplysninger har grunnlag i GDPR artikkel 6 F.


Saksdokumenter vil etter sakens avslutning bli oppbevart hos oss. Dette gjør vi dels fordi våre klienter normalt ønsker det og dels fordi det kan bli nødvendig å hente dem frem igjen på et senere tidspunkt. Grunnlaget for behandling av personopplysninger for arkiveringsformål følger av GDPR artikkel 6 F. I de få sakene som inneholder sensitive personopplysninger, har behandlingen grunnlag i GDPR artikkel 9 F, jfr. personopplysningsloven § 11.


Tid og kostnader som er påløpt på en sak, registreres i vårt regnskapssystem. Kontaktopplysninger som vi har mottatt fra klienter benyttes for fakturering, GDPR artikkel 6 F/6 B.


For leverandører og samarbeidspartnere som vi benytter i forbindelse med våre juridiske tjenester/vår virksomhet, registrerer vi kontaktinformasjon, fortrinnsvis kontaktpersoners navn, telefonnummer og e-postadresse, GDPR artikkel 6 F. 


3. Hvem som får tilgang til opplysningene

Advokater er underlagt taushetsplikt. Alle opplysninger som blir betrodd oss eller som vi for øvrig blir kjent med i forbindelse med et oppdrag, blir håndtert konfidensielt.


Vi deler personopplysninger med domstoler, motparter og andre rådgivere der dette er nødvendig for å utføre oppdraget.


Våre leverandører av IT-tjenester og deres underleverandører vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom det er nødvendig for at de skal kunne levere sin tjeneste til oss. Vi har databehandler avtaler med disse som påser at de ikke bruker opplysninger for egne formål.


Vi utleverer ikke personopplysninger på andre måter, med mindre klienten ber om det eller det er påkrevd for å oppfylle lov eller krav fra myndigheter. Vi selger ikke personopplysninger.


4. Lagring av informasjonen

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Normalt vil dette innebære:

10 års lagring av saksdokumenter

5 års lagring av kontaktperson hos klient/klient etter at klientforholdet er avsluttet.
5 års lagring av opplysninger innhentet for hvitvaskingsformål.
5 års lagring av fakturaopplysninger.


5. Oversikt over personvernrettigheter

Du har som utgangspunkt rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. Fordi advokater er underlagt lovbestemt taushetsplikt, kan vi imidlertid ikke gi innsyn i saksopplysninger, med mindre du er privatklient og saksopplysningene gjelder oppdrag vi har utført for deg.


Du har som utgangspunkt rett til å be oss om å rette feilaktige opplysninger om deg og å be oss om å slette personopplysninger om deg. Vi vil ikke rette opplysninger og vurderinger som du mener er feil, men som vi eller vår klient mener er riktige. Vi vil heller ikke slette opplysninger dersom vi har et behov for fortsatt oppbevaring (se punkt 4 ovenfor).


Du har som utgangspunkt rett til å be oss å stanse ("fryse") behandlingen av personopplysningene dine, f.eks. der du mener at vi behandler personopplysninger om deg ulovlig og du ikke ønsker at vi sletter dem i samsvar med våre sletterutiner før dette er avklart.


Du har som utgangspunkt rett til å be om få overført personopplysninger om deg i et alminnelig, maskinlesbart format. Fordi dette kun gjelder personopplysninger du har oppgitt til oss, og der vi behandler disse med grunnlag i ditt samtykke eller avtale vi har med deg, er det lite sannsynlig at denne retten er av betydning for deg.


Du har som utgangspunkt rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg om din særlige situasjon tilsier det. Du kan også motsette deg at vi bruker opplysninger om deg til markedsføring.
Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. 


6. Endringer i denne erklæringen

Personvernerklæringen vil bli oppdatert ved behov. Siste versjon vil være inntatt på vår hjemmeside.


7. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter så ta kontakt med oss.
Du når oss pr. post, mail eller telefon:
Advoco advokatfirma DA, Postboks 7139 St. Olavs plass, 0130 Oslo
lawfirm@advoco.no
Tlf +47 22 03 80 40

Bruk av informasjonskapsler og andre måleverktøy

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre det lettere å bruke våre websider og kan brukes for å personalisere visse deler av innholdet. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av din nettleser. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan våre brukere har surfet på og anvendt våre nettsider, og om hvilken nettleser de har brukt.


Vi anvender statistikk om brukere og trafikk/trafikkleverandører i aggregert form. Statistikken inneholder aldri noen form for personlig informasjon, alt er anonymt. IP-adresser lagres ikke i vår database der vi lagrer atferd på nettstedet, derfor kan informasjon om deg som bruker aldri kobles sammen med din identitet. Din IP-adresse lagres av sikkerhetsmessige årsaker bare i de tilfeller du selv aktivt registrerer deg på nettstedet.


Formål:

  • Utvikle og forbedre nettstedet gjennom å forstå hvordan det anvendes.
  • Beregne og rapportere brukerantall og trafikk.
  • Gjøre det lettere for deg å navigere på nettstedet.
  • Gjøre det mulig for systemet å kjenne igjen faste brukere for å kunne tilpasse tjenestene.
  • Iblant anvender vi tredjepartsinformasjonskapsler fra andre firma for å gjøre markedsundersøkelser og trafikkmålinger, og for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet.


Slik forhindrer du at informasjonskapsler lagres


Du kan slette informasjonskapsler fra din harddisk når som helst, men dette gjør at dine personlige innstillinger forsvinner. Du kan også endre innstillingene i din nettleser slik at den ikke tillater at informasjonskapsler lagres på din harddisk. Dette gir imidlertid dårligere funksjonalitet på visse websider, kan forhindre tilgang til medlemssider og gjøre at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige.

Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics kan dette deaktiveres på adressen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Mer informasjon om hvordan du kan unngå informasjonskapsler kan du lese på www.allaboutcookies.org