Våre tjenester

Vi kan hjelpe deg med det meste

Rettsområder

Advokatene har lang og bred erfaring innen mange ulike rettsområder. Vi hjelper deg å velge advokaten som er best egnet for din sak.

Ta kontakt

  • Forretningsjus Vi yter bistand på alle områder innen selskapsrett. Vi utarbeider løsninger som er tilpasset den enkelte virksomhet.

  • Arbeidsrett Utforming av arbeidskontrakter, overdragelse av virksomhet, arbeidsavtaler, trygderettslige spørsmål og mye mer.

  • Skatterett Vi hjelper deg med klagesaker, endring av ligning, transaksjoner i næringslivet og private forhold, overføring av eiendom og selskapsandeler.

  • Bygg og enterprise Vi yter bistand ved inngåelse av utbyggingskontrakter, håndtering av tvister knyttet til gjennomføring av disse og mangelsaker.

  • Fast eiendom Bistand innen kjøp, salg og leie/utleie av fast eiendom, kontraktsutforming, kontraktsvurdering og naborettslige forhold.

  • Teknologianskaffelser Vi bistår kunder og leverandører ved forhandlinger innen de fleste typer IKT-kontrakter, herunder kjøp/anskaffelse, vedlikehold, utvikling, drift og outsourcing.

  • Familie-, arv- og skifterett Vi har lang erfaring med håndtering av familiesaker. Skifte av dødsbo, testamenter, ektepakter, forskudd på arv, samværsavtale med mer.

Oppdrag og pris

Alle oppdrag hos Advoco utføres i samsvar med gjeldende regelverk for advokater. Samtlige advokater ved vårt kontor er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Vi hjelper deg med å finne rett advokat

Taushetsplikt

Advokatene har taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med unntak av det som fremgår av lov — eksempelvis hvitvaskingsloven.

Timesats

Ved innledning av et oppdrag blir det utarbeidet en oppdragsbekreftelse som spesifiserer hva oppdraget gjelder, antatt varighet, og beregning av salær. Timesatsen for våre advokater er fra kr. 1.400,- til kr. 3.000,- eks. mva. Timesatsen i den enkelte sak fastsettes etter oppdragets art, kompleksitet, advokatens erfaringsbakgrunn, og grad av spesialkompetanse. I tillegg til vårt honorar dekker klienten direkte utlegg i saken.

Fakturering

Dersom ikke annet er avtalt, vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. Fakturering vil skje ved oppdragets avslutning, med mindre oppdraget har en varighet som forutsetter månedlig betaling.

Fri rettshjelp

Visse saker kan gi rett til advokatbistand som dekkes av staten. Vi hjelper deg å finne ut om du kan få fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring

Noen saker dekkes av rettshjelpsforsikringen, men klienten må vanligvis betale en egenandel. Dette fremgår av den enkelte klients forsikringsavtale. Vi hjelper deg å undersøke om du kan få rettshjelpen dekt av forsikringen.

Klagefrist

Du som klient har mulighet til å klage dersom du er misfornøyd med salærets størrelse. Klagefristen er på 6 måneder fra klageren ble- eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Les mer på Advokatforenings hjemmeside.

Gå til hjemmeside